AKINSOFT
E-Defter Kavramlar Sözlüğü

Açılış Onayı: Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı

E-denetim: Mantıksal bir takım kurallar çerçevesinde oluşturulan bilgisayar programları aracılığı ile yapılan otomatik denetim prosedürleri

E-defter görüntüleme aracı: Oluşturulan e-defter ve beratının anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde görüntülenebilmesini sağlayan bilgisayar programı

Elektronik Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü

Elektronik Defter Beratı: Bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosya

Elektronik Defter Uygulaması: Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefter. gov.tr internet adresinde yer alan uygulama

Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesi

Format: Bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, okuma, kaydetme, saklama ve geri çağırmada izleyeceği yöntemi belirten biçimlenme şekli

Hash: Bir verinin dijital parmak izi

Kapanış Onayı: Hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı

Mali Mühür: 97 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısı

Ortak denetim: Farklı ülkelerin denetim elamanları tarafından aynı inceleme konusu üzerinde yapılan vergi incelemesi

Standart: Verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar seti SAF-T (Standart Audit File): OECD tarafından bir model olarak vergisel denetime veri sağlama maksatlı oluşturulan “standart denetim dosyası”

Şema: Bir XML dokümanında bulunacak XML bilgilerin etiketlerinin tanımlanması

Şematron: Şemaya yerleştirilen bilgilerin kendisi, diğer elamanlarla ilişkisi ve konulabilecek diğer mantıksal kuralların tanımlanması ve bu kuralların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi Taksonomi: Belirli bir amaç için oluşturulmuş etiket seti ve doküman içeri- ğini tanımlayan XML şeması ve sınıflandırma sistemi

Test aracı: E-defter format, standart ve teknik koşullarına uygun biçimde yevmiye defteri ile büyük defter oluşturulup oluşturulmadığının tespitine dönük kontroller yapan otomatik araç TÜBİTAK-UEKAE: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

Uyumluluk onayı: E-defter oluşturulması için kullanılan yazılımların Baş- kanlığın öngördüğü format ve standartlara uygunluğunun sağlanması

Uzaktan denetim: Denetim elamanlarının mükelleflerin e-defterlerine uzaktan erişerek denetim yapmaları

XBRL: Finansal bilgilerin raporlanması, iletilmesi ve analiz edilmesi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dili XML: Kelime ve sembollerin uygun dizilimini yöneten bir dizi teknik kurallar seti

XSD: XML şema tanımlaması

Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels